Säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Elias Lönnrotin Säätiö sr ja sen perustamisesta saakka on kotipaikka ollut Sammatin kunta. Kuntaliitoksesta johtuen kotipaikka on Lohja 1.1.2009.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on kannattaa ja tukea Elias Lönnrotin tavoitteita sivistyksen lisäämisen ja koulutuksen kannustavuuden parantamisessa sekä Elias Lönnrotin kansallisesti ja kansainvälisesti mittavan elämäntyön arvostuksen säilyttämisessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö käytettävissä olevien varojen puitteissa harkintansa mukaan mm.:

      1.  Tukee Elias Lönnrotin mittavan elämäntyön tunnetuksi tekemiseen tarkoitettuja yhteisöjä

      2.  Tukee Sammatissa 1 momentissa esitettyjen tavoitteiden mukaisissa toiminnoissa opetus-,

           sivistys-, kotiseutu- ja kulttuurityötä

      3.  Myöntää tunnustus- ja kannustuspalkintoja ja stipendejä sammattilaisille koululaisille sekä

           sammattilaisille ylemmillä asteilla opiskeleville

      4.  Myöntää tunnustuspalkintoja tai stipendejä merkittävää 1 momentissa mainittua työtä

           tehneelle henkilölle                      

      5.  Voi olla jäsenenä Elias Lönnrotin liittyviin yhteisöissä  

3 § Varallisuus

Säätiön omaisuuden muodostaa Elias Lönnrotin kansakoulurahasto, joka on syntynyt Elias Lönnrotin jälkisäädöksellä huhtikuun 27 päivältä 1882 ja 8 päivänä maaliskuuta 1884 siihen tehdyllä lisäyksellä Senaatin käytettäväksi jätetyistä pääomavaroista ja joka Senaatin päätöksellä 25 päivältä helmikuuta 1886 jätettiin valtiokonttorin hoitoon, ynnä Elias Lönnrotin emännyyskoulua varten hankittu kiinteä omaisuus rakennuksineen sekä irtain omaisuus.

4 § Varallisuuden hoito ja käyttövarojen käyttö

Säätiön rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti, niin kuin esim. talletuksiin, rahastoihin, osakkeisiin, obligaatioihin, kiinteistöihin tai muihin vakavaraisiin sijoituksiin.

Säätiön käyttörahastoon, jota säätiön hallitus käyttää säätiön menoihin ja säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi, lisätään säätiön omaisuuden tuotto ja kaikki ne säätiön saamat lahjoitukset, testamentit, avustukset ja muut omaisuudenlisäykset, joista nimenomaan ei ole toisin määrätty.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä vastaanottaa erillisiä rahastoja, joiden tarkoitus ei ole ristiriidassa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

5 § Päätösvalta

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päättämisvaltaa käyttää sen hallitus.

6 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Sammattiseura ry, Sampoyhdistys ry ja Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön hallitus valitsee neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallitukseen valittujen jäsenten ja heidän varajäsentensä toimiaika on 4 vuotta. Jos jäsen eroaa kesken toimiaikansa, valitaan uusi jäsen eronneen toimiajan loppuun.

Ellei hallituksen jäseniä tai varajäseniä ole mainituin tavoin valittu, täydentää hallitus näiden osalta itse itsensä.

Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen läsnä ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää, miten ja missä ajassa kokouskutsu on hallituksen jäsenille toimitettava.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet saavat enintään saman palkkion, mikä maksetaan valtion komiteoissa.

Toimihenkilöiden ottamisesta, erottamisesta ja palkkauksesta määrää säätiön hallitus.

Tarvittaessa hallitus voi asettaa väliaikaisia työryhmiä sekä käyttää eri alojen asiantuntijoita. 

7 § Hallituksen kokoukset

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa. Vuosikokouksessa tulee hallituksen muun muassa:

    1.  valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

    2.  käsitellä kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja päättää sen aiheuttamista

         toimenpiteistä,

    3.  käsitellä säätiön tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, sekä päättää siitä mahdollisesti

         aiheutuvista toimenpiteistä,

    4.  laatia säätiön tulo- ja menoarvio kuluvaa vuotta varten,

    5.  todeta hallituksen kokoonpano ja tarvittaessa täydentää hallitus,

    6.  valita yksi vakinainen ja yksi varatilintarkastaja, joiden molempien pitää olla KHT tai HTM,

         tarkastamaan säätiön kuluvan vuoden tilejä.

Tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.

8 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama hallituksen jäsen..

9 § Tilinpäätös

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne ennen helmikuun loppua jätettävä säätiön valitsemalle tilintarkastajalle, jonka on annettava niistä ja säätiön hallinnosta kirjallinen lausunto ennen maaliskuun 15 päivää säätiön hallituksen puheenjohtajalle.

Tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan lausunnosta, säätiön toimintakertomuksesta sekä hallituksen niiden johdosta tekemästä päätöksestä on jäljennökset säätiölaissa määritellyn määräajan puitteissa toimitettava säätiörekisterin ylläpitäjälle.

10 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään 5 hallituksen jäsentä sellaista puoltaa. Muutetut säännöt tulevat voimaan vain, jos säätiörekisterin ylläpitäjä vahvistaa ne.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

11 § Säätiön toiminnan purkaminen

Jos säätiön toiminta syystä tai toisesta säätiörekisterin ylläpitäjän luvalla purkautuu, tulee säätiön viimeisen hallituksen määrätä mihin säätiön tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen säätiön omaisuus käytetään.